تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
دانلود تحقيق بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران


بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل مديران فني، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نیاز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.به طور ك

ادامه مطلب  
پايان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران


اين فايل در قالب ورد و قابل ویرايش در 130 صفحه می باشد. پايان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران  پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی چکیدهدر مسیر انتقال نوین و متغیر تکنولوژی و صنعت در هزاره سوم که بنیانهاي فلسفی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع دچار دگرگونیهاي عمیق خواهد شد و جوامع بشری عملاً ویژگی هاي دورة پست مدرنیسم را در خود تجلی می دهند، جوامع با چالش هاي متعددی مواجه خواهند شد.نظام آموزشی می تواند در انطباق، هماهنگی و اعتدال مجدد جوامع با شرايط جدید نقش مهمی را ايفا نمايد. در اين رهگذر یکی از مقولات مهم، رسالت بسیار اساسی نظام آموزشی، فراهم کر

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382


چكیده تحقيق:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل مديران فني، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نیاز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق سا

ادامه مطلب  
راههاي مناسب ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق


145صپژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریكه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه اي تكوین و توسعه پیدا می كند ، كه نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، براي آن را تدارم دیده باشد . از آنجا كه حقیقت جویی و كنجكاوی در نهاد تك تك نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصیفی محسوب می گردد و هدف اين پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهكارهاي مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه تحقيق در بین دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايی می باشد . جامعه پژوهش در اين تحقيق دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايی ، آموزگاران پايه چهارم و پنجم ابتدايی و مديران مدارس ابتدايی می باشند . كه در مد

ادامه مطلب  
پايان نامه بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي با نیازهاي بازار کار


پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشیبررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت)با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382 چكیده تحقيق:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل مديران فني، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نیاز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار ا

ادامه مطلب  
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382


137 صفحهچكیده تحقيق:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل مديران فني، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نیاز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته ص

ادامه مطلب  
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران


فرمت فايل : WORD ( قابل ویرايش ) تعداد صفحات:144 چكیده تحقيق:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل مديران فني، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نیاز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاع

ادامه مطلب  
تحقيق جامع در مورد تعریف سند و انواع آ ن


فرمت فايل:WORD(قاببل ویرايش)تعدا81صحفه    مقدمه  بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن  تعریف سند و انو اع آ ن  انواع سند شرايط سند رسمي فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد فصل دو م – صدور اجرايیه مبحث ا و ل – عملیا ت اجرايی فرستادن اجرايیه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد ابلا غ اجرايیه مبحث دوم – ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه اسناد داراي وثیقه مبحث سوم – روش بازداشت                                                  

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد ايزو 9000 در صنايع کوچک


فرمت word و قابل ویرايشتعداد صفحات: 153ايزو 9000 در صنايع کوچکصنايع كوچكدر سال هاي اخیر استفاده از استانداردهاي سیستم هاي كیفیت سری ايزو 9000 درسطح ملی وبین المللی به نحو چشم گیری گسترش یافته است . اما هنوز هستند كسانی كه فكر می كنند اين استانداردها فقط براي سازمان هاي بزرگ كار برد  دارد و سازمان هاي كوچك به دلايل مختلف نمی توانند از اين استانداردها استفاده كنند. در حاي كه چنین نیست و بسیاری از سازمان ها كه در حیطه صنايع كوچك قرار می گیرند بنحوی می توانند از اين استانداردها استفاده كنند. از طرفی دیگر با توجه به اين كه فعالیت اكثر كارگاههاي صنايع كوچك شامل استانداردهاي اجباری نیست اغلب انگیزه هايی براي اجراي كنترل نظام هاي كیفیتی ندارد. البته بايد توجه كرد كه در صنايع كوچك شیوه تولید متفاوت نیست یعنی تفاوت در شیوه تولید مح

ادامه مطلب  
تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با دانش ها ونام فايل : تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با دانش ها و
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلايد : 31
حجم : 11 مگابايت
چكیده تحقيق:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل مديران فني، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نیاز مديران صنايع در بازار بوده است.در اين پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طر

ادامه مطلب  
پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نور طاهره فیضی


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه پیام نوربخشی از متـنِ ايـن پاورپوینت :مبانی سازمان و مدیریتفصول اين کتاب مفاهیم و تعاریفسیر تحول اندیشه هاي مدیریتبرنامه ریزیسازماندهیهدايتنظارتخلاقیتتعریف سازمانسازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده براي نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند.وجوه اشتراک سازمانهاهدف یا منظوربرنامهمنابعمدیر انواع سازمانهاانتفاعی و غیر انتفاعیتولیدی و خدماتیدولتی و خصوصیمدیریتعبارت است از فرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی،هدايت و نظارت بر کار اعضاي سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی براي رسیدن به هدفهاي تعیین شده سازمانانواع مديراناز نظر سطح سازمانیمديران عملیاتیمديران میانیمديران عالیاز

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبیقی مسئولیت مدنی مديران شركتهاي تجاری


       دانلود مقاله ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبیقی مسئولیت مدنی مديران شركتهاي تجاری   مقدمه در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مديران در انجام معاملات می باشد پرداخته ايم و در واقع می خواهیم به اين پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسي میزان مسئولیت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازیم. هدف از انجام اين تحقيق نیز آن است كه معاملاتی كه مديران از

ادامه مطلب  
مقاله و تحقيق چالش هاي صنعت مرغداری ايران و راهکارهاي مقابله با آنها


مقاله و تحقيق چالش هاي صنعت مرغداری ايران و راهکارهاي مقابله با آنهاصنعت مرغداری در ايران از یک قدمت 60 ساله برخوردار است که در دهه 50 شمسی از رشد قابل توجهی برخوردار شده بود، ولی رشد اصلی از نظر کیفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص پس از خاتمه جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. دلیل اصلی اين رشد ارزان تر بودن پروتئین حاصل از محصولات طیور، محدودیت در رشد تولیدات دامی و تغییر الگوی مصرف در استفاده از گوشت مرغ و تخم مرغ بود . از نظر کمی 1 میلیون تن و در رتبه / مقدار تولید کشور در سال 1390 بالغ بر 65 ششم جهان و در تولید تخم مرغ با 700 هزار تن در رتبه دوازدهم جهان قرار گرفته است. اين تولیدات، واحدهاي پرورش دهنده اي را با ظرفیت تولید یک میلیارد قطعه جوجه یکروزه گوشتی، 75 میلیون قطعه جوجه یکروزه تخم گذار، 12 میلیون

ادامه مطلب  
مقاله نقش مديران و سازمان ها در خلاقیت کارکنان


نقش مديران و سازمان ها در خلاقیت کارکنانچکیده در دنیاى سازمانى امروز مديران خلاق، سازمان هاى خلاق و كاركنان خلاق اضلاع مثلث خلاقیت هستند كه بدون هر یك خلاقیت و نوآورى به سر منزل مقصود نمی رسد. ساختار سازمانى مناسب، حمايت، پشتیبانى و تشویق لازم مديران دو عنصر اساسى در خلاقیت افرادند. و زمینه ها و شرايط خلاقیت امرى الزامى است كه سازمان ها می بايست آنرا فراهم سازند تا به اهداف مورد نظر دست یابند. در حال حاضر آگاهی از خلاقیت و تولید افكار و اندیشه هاي جدید در سازمان هاي مختلف كه توسط مديران و كاركنان سازمانی خلق می شود از جايگاه خاصی برخوردار است. بدیهی است در دنیاي پیچیده كنونی، سازمان هايی در رقابت با سايرین موفق و قادر به ادامه حیات می باشند كه دائما عادت به تفكر و ايجاد افكار و اندیشه هاي جدید را در سازمان خود كا

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع


چنین به نظر می رسد كه هنرجویان فني و حرفه اي به جايگاه و پايگاه شغلی قابل ملاحظه اي كه نمود موجهی در بازار كار كشور داتشه باشد، دست نیافته‌اند. و به رغم هزینه هاي سرشاری كه صرف تجهیز اين نیروها شده، در بازار كار ايران بها و اهمیت مناسبی بدان داده نشده است، در حالی كه، از طریق تجهیز و تربیت اين گونه نیروها می توان سریع تر به پیشرفت هاي اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رسید. چون آموزش هاي فني و حرفه اي، در قیاس با آموزش هاي عالی از مزیت و قابلیتهايی به شرح زیر برخوردار است:الف) هزینه بری اقتصادی كمتر فرآیند تجهیزاتب) بازدهی سریع تر اقتصادیج) پاسخ دهی و ارضاء سریع تر نیازها و احتیاجات فوری و آنی بازار كار به مهارت ها و حرفه هاد) انعطاف پذیری و ق

ادامه مطلب  
پروژه حقوق با بررسي سند .اقسام آن. doc


     نوع فايل: wordقابل ویرايش 78 صفحه مقدمه: تعریف سند و اقسام آن:مبحث اول: تعریف سندمستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمي. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است. الف: سند عادی1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در م

ادامه مطلب  
دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمي


گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسميکارآموزی دفترخانه اسناد رسميمقدمه: معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله A/2  پشت کلینیک آریا با نام دفتر اسناد رسمي 000 می باشد.همان طور که می دانید اين دفترخانه ها با توجه به جمعیت هر شهر به تعدادشان افزوده می شود.یعنی به ازاي هر 15000 نفر یک دفترخانه اسناد رسمي می توان زد.باتوجه به جمعیت فولادشهراکنون4 دفترخانه در حال خدمت رسانی است. اداره ثبت اسناد و املاک داراي دفاتر زیر می باشد 1 : 1-     دفتر اسناد رسمي 2- دفتر املاک 3- دفتر ثبت موقوفات 4- دفتر نماينده املاک 5- دفتر گواهی امضاء 6- دفتر سپرده ها 7- دفتر توزیع اظهار نامه ها 8- دفتر املاک مجهول المالک 9- دفتر ثبت شرکت ها 10- دفتر ثبت قنوات 11-دفتر املاک توقیف شده 12-دفتر آ

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق مهاجرت و شغل


 مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزايش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.اين تحقيق بر آن است تا بررسي نمايد مهاجران و عوامل گرايش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیايی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده اين جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده  تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلايلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملايمات اقتصادی و اجتماعی با گرايش به انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران سکنی گزیده اند.چگونگی گسترش و تمايلات فردی و اجتماعی مهاجران در انتخاب جغرافیاي س

ادامه مطلب  
پايان نامه آموزشهاي فني و حرفه اي


فرمت فايل : word(قابل ویرايش)تعداد صفحات143 عنوان:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران  فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول: كلیات تحقيق مقدمه2بیان مسئله5اهمیت و ضرورت پژوهش6اهداف تحقيق7سؤالات تحقيق8تعاریف عملیاتی واژه ها11فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق مقدمه13مفهوم رشد و توسعة اقتصادی14عوامل توسعه اقتصادی15نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی15آموزش18تعریف آموزش و پرورش20مفهوم برنامه ریزی آموزشی23جايگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی24نیازسنجی آموزشی27مفهوم نیاز29منابع نیازهاي آموزشی30انواع نیازسنجی32كار34عرضة نیروی كار37بازار كار38نیاز بازار كار39مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار كار44ضرورت تحكیم پیوند نظام آموزشی و بازار كا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مديران


دانلود مقاله رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مديران دانلود مقاله رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مديران    بیان مسئله 3اهمیت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن 7اهداف پژوهش 8فرضیه هاي تحقيق 8جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9روش تحقيق 10ابزار گردآوری اطلاعات 10سوالات پژوهش 11مروری بر تحقيقات پیشین 12تعریف عملیاتی متغیرها و واژه هاي کلیدی 15رضايت شغلی و افزايش بهره وری 22رابطه شخصیت با موفقیت شغلی 24رابطه رضايت شغلی با شخصیت افراد 25تعاریف رضايت شغلی 27نظریه هاي رضايت شغلی 33شاخص هاي رضايت شغلی 34عوامل موثر بر رضايت شغلی 35رضايت شغلی و بهره وری 38عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلی 41رضايت شغلی و تعهد سازمانی 47پیامدهاي رضايت شغلی و عدم رضايت شغلی 52رضايت شغلی و عملکرد 55اندازه گیری رضايت شغلی 56تعهد

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش


فرمت فايل:word(قلبل ویرايش)تعداد23 صحفه  مدیریت جدید در آموزش و پرورش همانند مدیریت در حوزه هاي گوناگونی نظیر تجارت، صنعت ، و ... بر پرورش منابع انسانی سازمان تأكید دارد. مدرسه مشابه سازمانی كه تحت نظر مدرسه است براي حصول به اهاف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف زمانی برآورده خواهد شد كه در كنار فراهم آیی امكانات مادی، فضاي  كار ، بودجه و... منابع انسانی مدرسه هم رشد مطلوبی داشته باشد . رشد و بالندگی منابع انسانی  مدرسه افزون بر كوششهاي فردی منابع انسانی براي ايجاد فرصت جهت بالندگی به درايت و تدبیر نیاز دارد . بخش بالندگی حرفه اي معلمان ، درگرو فراگیری دانش و مهارتهايی است كه از نظریه هاي جدید در حوزه آ.پ است، در بالندگی حرفه اي معلمان و مديران اثر مثبتی می گذارد . به اين سبب در اين م

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق درباره بررسي خصوصیات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران


تعداد صفحات:88نوع فايل: word (قابل ویرايش)لینک دانلود پايین صفحه   چكیده اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصیات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصیفی می‌باشد .  اهداف مد نظر تحقق1- بررسي خصوصیات مديران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مديران . 2- ارائه پیشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولین به منظور بهبود فرايند مدیریت و آموزش مديران .  در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زیر نیز براي محقق مطرح بوده است . 1- آیا انتخاب مديران با شرايط مندرج در آیین نامه انتصاب مطابقت دارد ؟ 2- آیا مديران مدارس دوره هاي كار آموزی و آموزش ضمن خدمت مورد نیاز پست مور

ادامه مطلب  
دانلود روش تحقيق- بررسي عوامل مؤثر بر میزان رضايت شغلی مديران واحد هاي آموزشی از ديدگاه مديران


      لینک پرداخت و دانلودايین مطلب*فرمت فايل: Word (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحه :67 بخشی از متن مقالهمقدمهآدمی حدود نیمی از عمر و زنئگی خویش ار با كار و شغل سپری می سازد. انسان با كار تربیت می شود، از كار لذّت می برد و بسیاری از نیازهاي مادّی و معنوی او از طریق كار تأمین و ارضاء می گردد. كار علاوه بر تأمین نیازهاي مادّی زندگی می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهاي عمیق و اساسی بشر باشد. از جمله نیاز به كسب موفّقیّت، نیاز به تايید و پذیرش دیگران، نیاز به ايجاد روابط شخصی و اجتماعی ، نیاز به داشتن پايگاه اجتماعی و نیاز به مفید بودن و خدمت كردن به دیگران.امروز نگرش ها و تعریف ها از كار متفاوت و گوناگون است. اقتصاددانان كار را وسیله ی ك

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق مطالعه مقايسه اي و تطبیقی مسئولیت مدنی مديران شركتهاي تجاری و مدنی در انجام معاملات


امروزه اشخاص ثالثی كه با مديران شركتهاي تجاری و مدنی كه در مقام نماينده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمايند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اينكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مديران را دچار سردرگمی هستند. حال در اين صورت وقتی مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعايت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر اين صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست.البته همیشه اينگونه نیست یعنی بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعايت موازین قانونی از سوی مديران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شركت مرا

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد شهر و شهر نشینی در ايران


112 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرايش و آماده چاپبخشی از تحقيقاما در تحلیل نهايی به دلیل ضعف هاي ساختاری و بنیادی چون هم نواختی و عدم تنوع كافی اجتماعی شغلی ، عدم اتكاء بر مبانی رشد اقتصادی منسجم و مبناي مصرفی دكتر تولیدی اين سكونت گاهها در جايی بین شهر و روستا می مانند . میزان گرايش آنها به هر یك از ايندو ( شهر یا روستا ) تابعی از مرحله رشد ، سابقه قبلی سكونت گاه و مشخصات ساكنین است . به هر حال آنچه در حاشیه كلانشهر تهران اتفاق افتاده است پدیده اي جدید در نظام اسكان در كشور است كه خود ریشه اي عمیق در زیر ساخت هاي شهرنشینی و شهرگرايی و روند شهری شدن در ايران دارد .سید محسن حبیبی در تبیین نظری چگونگی دگرگونی مجموعه هاي زیستی پیرامون كلانشهر به اين نكته توجه می د

ادامه مطلب  
مقاله بررسي مسائل ايمنی و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا


     مقاله بررسي مسائل ايمنی و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا    آشنايی با بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي روند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و كنترل مخابرات، تندرستی در محیط  كار، با هدف تأمین، حفظ و ارتقاي سطح سلامت كلیه كسانی است كه كار می كنند و همچنین به منظور حفظ محیط زیست می‌باشد. براي رسیدن به اين هدف، هرچه نظام ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي بیشتر با نیازهاي كاركنان همسو و هماهنگ باشد، احتمال توفیق آن بیشتر بوده و در نتیجه جامعه تولید كننده كشور، سالم تر خواهد بود. اين نظام نبايد فقط به مراجعه كنندگان به درمانگاه به علت ابتلا به بیماری‌هاي شغلی و غیر شغلی یا مصدومین حوادث ناشی از كار توجه كند بلكه بايد با حضور مستمر در كارگاه ها، توان شناسايی و حل مشكلات واقعی

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) مبانی سازمان و مدیریت


 اين پاور پوینت داراي 241 اسلايد می باشد و داراي تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فايل پاور پوینت مبانی سازمان و مدیریت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در اين پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک براي همه گفته شده و براي ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلايد ها :
محتواي اسلايد 3 : مسئولیتبرنامه ریزیدربرخی سازمانها بخصوص سازمانهاي بزرگ برنامه ریزی ممكن است مسئولیتی بر عهده ی یك یا چند تن از متخصصان برنامه ریزی در ستاد باشد یا ممكن است به وسیله ی یك گروه ضربت برنامه ریزی هدايت شود و یا در سازمان هاي كوچكتر ودر برخی سازمانهاي بزرگ ودر حال رشد مديران به طور شخصی مسئولیت برنامه ریزی را بر عهده گیرند. محتواي اسلايد 4 : نقش متخصصان برنامه ریز

ادامه مطلب  
آموزشهاي فني و حرفه اينام فايل : آموزشهاي فني و حرفه اي
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلايد : 118
حجم : 59 مگابايت
دانشگاه علامه طباطبائیدانشكدة روانشناسی و علوم تربیتیپايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشیعنوان:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نیازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382استاد راهنما:دكتر احمد آقازادهاستاد مشاور:دكتر علی تقی پور ظهیرپژوهشگر:فرهاد شریعتیاسفند 1382تقدیم به:پدر عزیز و زحمتكشم، مادر مهربان و دلسوزم اين آینه هاي عاطفه و پارسايی كه وجودشان برايم همه صبر و امیدواری بوده است.برادران و خواهرانم كه همواره در دوران تحصیل مشوقم بوده‌اند.چكیده تحقيق:بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة میانی شامل

ادامه مطلب  
پايان نامه مقاله سیاحت و گردشگری


فرمت فايل : word(قابل ویرايش)تعداد صفحات390  سیاحت و گردشگری سابقه اي به تاریخ بشریت دارد. بشر پس از یكجانشینی و پس از رفع نیاز به مسكن و غذا عامل دیگری براي تغییر مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پی شناخت ساير سرزمین ها و تمدن ها تصمیم به سفر گرفتند.بعد از انقلاب صنعتی اندیشه جهانگردی جدید براي اولین بار شكل گرفت و گردشگری بواسطه خاصیت اشتغالزايی و كسب درآمد به یك صنعت جدید تبدیل شد و از آن زمان به بعد اين صنعت رو به رشد بوده در كشورهاي پیشرفته با یك برنامه ریزی مناسب و ايجاد زیرساخت هاي صحیح، از آن به عنوان یكی از راه هاي پیشرفت و توسعه استفاده شد.صنعت گردشگری بواسطه درآمد بالا و اشتغالزايی جزء سه صنعت برتر دنیا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت می باشد.گردشگری نقش بسزايی در پیوستگی و نزدیك شدن روابط سیاسی و بین المللی

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق بررسي تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود تحقيق بررسي تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندانلود تحقيق بررسي تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 1.عنوان: بررسي تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدايی ناحیه 2 شهرستان اراک2.عنوان : راهنماي تدریس اجتماعی ( دوم راهنمايی )3.عنوان : بررسي تکنیکی و محتوايی کتابهاي فارسی مقدماتی و تکمیل نهضت سواد آموزی4.عنوان : مسائل و مشکلات آموزشی و درسی دانش آموزان نیمه بینا در سطح شهر اراک5.عنوان : نقش ویدئو در آموزشپژوهشگر : زهرا غلامی، استاد راهنما: دکتر محمد سیفی، سال اجراء : 786.عنوان : بررسي فضاهاي آموزشی و مطابقت آن با استفاده از استانداردهاي موجود مدارس ابتدايی شهر اراک در سال تحصیلی 787.عنوان : ارزشیابی دوره کارشناسی تکنولوژی آموزشی از ديدگاه فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموز

ادامه مطلب  
مقاله عوامل مهاجرت روستايیان و بررسي الگوی مهاجرت در ايران


اين محصول در قالب ورد و قابل ویرايش در 170 صفحه می باشد.طرح تحقيقبیان مسئله مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزايش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.اين تحقيق بر آن است تا بررسي نمايد مهاجران و عوامل گرايش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیايی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده اين جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده  تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلايلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملايمات اقتصادی و اجتماعی با گرايش به انحرافات

ادامه مطلب  
اسناد حقوقی


مبحث اول: تعریف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمي. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است. و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.الف: سند عادی:1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادی است

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسي مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك


      دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسي مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك فهرست مطالب عنوانصفحهپیشگفتار بفهرست مطالب دفهرست اشكال حفهرست ضمائم چكیده طیفصل اول - كلیات 1مقدمه 2تعریف موضوع تحقيق 3اهمیت و ارزش تحقيق 4اهداف تحقيق 5كاربرد نتايج تحقيق 6سوالات اساسی تحقيق 7روش تحقيق8تعریف واژه ها 8خلاصه 10مباحث فصول بعدی 10فصل دوم - ادبیات موضوع 11مقدمه 12بخش یك - مباحث نظری13سیستم 13خرید 14اهداف بخش خرید 14اصول و موازین پنجگانه خرید 15وظايف و مسئولیت هاي بخش خرید 16ارتباط بخش خرید با بخشهاي دیگر 17فرآیند یا مراحل خرید خارجی 18انبار 19عنوان صفحهانواع انبارها 19جايگاه انبار 20اهداف و وظايف انبارها20انواع موجودیهاي انبارها 20انبارداری 21سیستم انبارداری و مزیتهاي آن 21وظايف انبا

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل هفتم رهبری کتاب روانشناسی صنعتی وسازمانی


روانشناسی صنعتی و سازمانیروانشناسی سازمانی :روانشناسی سازمانی بر جو روانشناختی و اجتماعی کار متمرکز است.نگرش ها و رفتارهاي ما در فضاي کار توسط اجتماع سازمانی و خصوصیات روانشناختی اعضاي آن تحت تأثیر قرارر می گیرد. روانشناسان سازمانی روابط بین اين دو مجموعه از عوامل را مطالعه می کنند.رهبری اثری عمده بر نگرش ها و رفتارهاي کاری دارد. روانشناسان سازمانی اثر سبک هاي مختلف رهبری و خصوصیات و مسئولیت هاي رهبران را مطالعه می کنند. روانشناسی سازمانی، به طور مستقیم زندگی حرفه اي کاری شما را تحت تأثیر قرار می دهد. اين انگیزه ها، سبک رهبری که تحت آن شما بهترین کارکرد را دارید، کیفیت هاي رهبری که شما ممکن است نشان دهید و ساختار سازمانی را که شما برايش کار می کنید، تحت تأثیر قرار می دهد. اين عوامل، کیفیت تجربه کاری شما را تعی

ادامه مطلب  
شهر و شهرنشینی در ايران


فرمت ورد186 صفحه فصل اول مقدمه : شهر و شهر نشینی ايران كه در طول سالهاي متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی نشده بود ، همزمان با درگیری در روابط جدید سرمايه داری جهانی وارد دوره اي از تغییرات و دگرگونیهايی شد كه اگر چه ریشه در زیر ساخت هاي اقتصادی ( تولیدی و صنعتی ) جامعه ايران نداشت اما به هر حال متأثر از شیوه ها و روشهاي نوین تولید و توزیع ، مبادله و مصرف و نیز تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی رشد ، چالش هاي جدیدی را ايجاد كرد تكامل نیافتن نظام سرمايه داری در ايران به دلیل موانع متعدد ساختاری درونی ، افزايش بهاي نفت در دهه پنجاه و اصلاحات ارزی كه خود حاصل پايان عمر هم نشینی نظام سرمايه داری با نظامات آن پیشین بود تأثیرات دامنه داری بر الگوی شهرنشینی و شهر در ايران داشتند . از یك سو استقرار صنايع و كارخانجات در محدودة بلافصل شهرها و عمدتاً كلا

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) اصول سرپرستی


 با سلام
فايل اصول سرپرستی یک پاورپوینت بسیار عالی در 199 اسلايد می باشد اين PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ اين فايل داراي طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاين پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلايد ها بسیار ساده و قابل درک براي شما می باشد، ما عالی بودن اين فايل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلايد ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فايل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
براي ارائه تعریف سرپرست و تعین جايگاه او ابتدا می بايد رده هاي مدیریت در سـاز

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) روش پايان نامه نویسی


 با سلام
فايل روش پايان نامه نویسی یک پاورپوینت بسیار عالی در 356 اسلايد می باشد اين PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ اين فايل داراي طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاين پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلايد ها بسیار ساده و قابل درک براي شما می باشد، ما عالی بودن اين فايل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلايد ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فايل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
اجزاي تشكیل دهنده فصل اول درپايان نامه مقدمه
بیان مسأله (تعریف

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد صنايع دستی


لینک دانلود و خرید پايین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فايل :  .doc ( قابل ویرايش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
مقدمه
هنرهاي سنتی، مجموعه هنرهاي،اصیل ،بومی و مردمی هر کشور است که ریشه هاي عمیق و استوار در اعتقادات و باورداشت ها ، آداب ، عادات، رسوم ، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد.
هنرهاي سنتی ايران گروهی از هنرهاي پر پیشینه کشورمان نظیر صنايع دستی ، خط و خوشنویسی ، معماری سنتی ، موسیقی سنتی ، نمايش هاي سنتی (منجمله تعزیه) ، لباسهاي سنتی ، و ... را شامل می شود که هریک براي خود جايگاه خاص و ویژه اي داشته و دارد و در طول تاریخ با تحولات و فراز و فرودهاي متعددی روبه رو بوده و در حال حاضر هم تبلور عینی فرهنگ و هنر اصیل و پر مايه ايران اسلامی است.
بدون شک صنايع دستی شاخص ترین

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد صنايع دستی 42 ص


لینک دانلود و خرید پايین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فايل :  .doc ( قابل ویرايش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 
 
مقدمه
هنرهاي سنتی، مجموعه هنرهاي،اصیل ،بومی و مردمی هر کشور است که ریشه هاي عمیق و استوار در اعتقادات و باورداشت ها ، آداب ، عادات، رسوم ، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد.
هنرهاي سنتی ايران گروهی از هنرهاي پر پیشینه کشورمان نظیر صنايع دستی ، خط و خوشنویسی ، معماری سنتی ، موسیقی سنتی ، نمايش هاي سنتی (منجمله تعزیه) ، لباسهاي سنتی ، و ... را شامل می شود که هریک براي خود جايگاه خاص و ویژه اي داشته و دارد و در طول تاریخ با تحولات و فراز و فرودهاي متعددی روبه رو بوده و در حال حاضر هم تبلور عینی فرهنگ و هنر اصیل و پر مايه ايران اسلامی است.
بدون شک صنايع دستی شاخص

ادامه مطلب  
بررسي رابطه بین مهارت مذاكره مديران بازرگانی با فروش شركت


فرمت فايل : WORD ( قابل ویرايش ) تعداد صفحات:130 مقدمه :دنیايی كه در آن زندگی می كنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت اين تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری كه به هیچ وجه با گذشته هاي دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم براي همگامی با اين تحولات داشته باشیم به ناچار بايد اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی هاي مناسب و ضروری را در خود ايجاد و شكوفا كنیم . در اين میان هم مدیر علاوه بر توانايی هاي فني نیاز به داشتن مهارت هايی  در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را بايد لازمه ی كار خود قرار دهد چون كار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال براي رسیدن به اين اهداف سازمانی از مهارتهاي ارتباطی كه بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا كند بايد استفاده كند . هر روز كه می گذرد ه

ادامه مطلب  
تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت هاي ارتباطی با راهبردهاي مدیریت تعارض در بین مديران آموزشی و اجرايی دانشگاه و ارائه ی الگوی مناسب


         (بهترین سايت خرید فايل آماده) تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت هاي ارتباطی با راهبردهاي مدیریت تعارض در بین مديران آموزشی و اجرايی دانشكده هاي تربیت بدنی دانشگاه هاي كشور و ارائه ی الگوی مناسب 296 صفحه فايل ورد و قابل ویرايش اهمیت و ضرورت تحقيقامروزه تعارض و مدیریت آن از جمله مباحثی است كه توجه مديران و دست اندركاران سازمانها را به خود جلب كرده است. در بسیاری از سازمان ها (از جمله دانشگاه ها )تعارض بصورت یك مسأله جدی وجود دارد. شايد در همه جا اين پدیده داراي چنان قدرتی نباشد كه موجب انحلال سازمان گردد، ولی تردیدی نیست كه می تواند برعملكرد سازمان ها  اثرات ناگوار بگذارد و یا شرا

ادامه مطلب  
بررسي عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش


اين فايل در قالب ورد و قابل ویرايش در 104 صفحه می باشد. فهرستچکیده. ۱فصل اول.. ۲کلیّـات تحقيق.. ۲مقدمه : ۳بیان مسئله : ۴سؤال پژوهش… ۵هدف هاي تحقيق : ۶فرضیه هاي تحقيق : ۶اهمیت و ضرورت تحقيق : ۶متغیرهاي تحقيق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها : ۷تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم : ۸فصل دوم. ۹پیشینه و ادبیات تحقيق.. ۹تعریف مدیریت.. ۱۰انگیزش… ۱۳عوامل مؤثر در انگیزش : ۱۸انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر: ۲۱بررسي جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان.. ۲۳مقدمه. ۲۳نگرش هاي مرسوم به انگیزش در سازمان.. ۲۴الگوهاي سنتی.. ۲۵الگوی روابط انسانی.. ۲۶الگوی منابع انسانی.. ۲۷متغیرهاي مؤثر در انگیزش کارکنان.. ۲۸الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت.. ۲۹روش هـا ۳۰انتظارات و دستاوردها ۳۰ویژگی هاي فر

ادامه مطلب  
پايان نامه صنايع دستی


صنايع دستی به عنوان زیر مجموعه اي وسیع از هنرهاي سنتی ايران، از گذشته‌هاي دور تا به امروز جايگاه ویژه و والايی در فرهنگ بومی معنوی و در گستره هنر مقدس سرزمینمان داشته است .صنايع دستی یك مكانیسم عالی تفكر است كه در حیطه آن اهدافی معین به قصد تداوم معیشت در زندگی اقتصادی و نیز رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملی و در نتیجه پس از برآورده شدن نیازهاي بشری موجب تكامل و تعالی جامعه می‌شود در چهارچوب اين اندیشه‌هاي عالمانه گروههاي انسانی پویا شده و ركود و ايستايی‌ها كه موجب رخوت و خمودی عقل آنان می‌شود از بین می‌رود و در نتیجه انسانهايی با ویژگیهاي جدید در جامعه نوین نمودار می‌گردند .دینامیك و پویايی جسم در جامعه تحول به وجود آورده و آن طور كه خواست بشر است فرهنگ و اقتصاد پا به پاي یكدیگر پیش می‌رود .هنر یك مسله مادی نیس

ادامه مطلب  
بانک ايمیل دانشجویان کشور


اين بانک ايمیل تازه و فعال است و مربوط میشود به دانشگاه هاي کل کشور که از ابتداي سال 96 تا به تاریخ 96/10/10 می باشد.ايمیل ها بر اساس رشته تحصیلی دانشجویان طبقه بندی شده اند و به شما امکان تبلیغات هدفمند و موثر را میدهند.بروزرسانی بانک ايمیل دانشگاه ها هر ماه صورت میگیرد.... وآپدیت جدید در اختیار خریداران عزیز قرار خواهد گرفت.لیست ايمیل هاي پکیج بانک ايمیل دانشگاه هاي کشور:بانک ايمیل دانشکده‌هاي علوم پزشکی:********************دانشگاه علوم پزشکی ارتش دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی ايلام دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله دانشگاه علوم پزشکی بم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پز

ادامه مطلب  
دانلود رساله دکترا مجتمع تجاری بازارخودرو تهران


       مقدمهدر اين فصل به بررسي کلیاتی در مورد پروژ ه می پردازیم. ابتدا ضرورت و چرايی  موضوع بررسي شده و دلايل نیاز به احداث یک بازار خودرو در اين منطقه بیان می شود، و سپس اهداف طراحی پروژه را مشخص می کنیم .عنوان تحقيقشهر آنقدر بد شده است كه همه سعی میكنند شبها هرچه زودتر خود را به خانه برسانند و خودشان را در اتاقی حبس كنند، تا صبح با بی میلی و كسالت وبه زحمت خودشان را از میان شلوغی و كثیفی و زشتی خیابانها سر كار برسانند و تا غروب هم آنجا پناه بگیرند. درست كردن راههاي تازه براي حركت آسان و روان اتومبیل لازم به نظر می رسد، همچنین دور كردن كارخانه هاي كثیف و پر سروصدا از نزدیك خانه ها حیاتی است. درست كردن آلونك و سرپناهی براي خیل عظیم روستايیان تازه ورود به شهر آنقدر مهم است كه دغدغه

ادامه مطلب  
تحقيق جامع در مورد ارتباط بین سود و قیمت سهام


  فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول11-1- مقدمه12-1- تعریف موضوع23-1- اهمیت تحقيق34-1- هدف و علت انتخاب موضوع35-1- سوابق مربوط46-1- فرضیات تحقيق57-1- قلمرو مكانی تحقيق58-1- قلمرو زمانی تحقيق59-1- روش تحقيق510-1- ساختار تحقيق5فصل دوم71-2- مقدمه72-2- كلیات73-2- بازار سرمايه در ايران84-2- مزاياي وجود بورس اواق بهادار91- از ديدگاه كلان92- از ديدگاه شركتهاي پذیرفته شده در بورس93- از نظر سرمايه گذاران95-2- سودمندی در پیش بینی معیاری براي ارزیابی اطلاعات106-2- استفاده كنندگان صورتهاي مالی117-2- هدفهاي گزارشگری مالی128-2- انتخاب نظریه سود139-2- استدلال انتخاب نظریه سود1410-2- مكاتب فكری پیرامون اندازه گیری سود1511-2- سود تحققی و سود غیر تحققی1612-2- فوايد سود براي سرمايه گذاران2013-2- حلقه هاي ارتباطی سود و قیمت سهام2114-2- تحلی

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) آیین نگارش مکاتبات اداری


 اين پاور پوینت داراي 180 اسلايد می باشد و داراي تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفايل پاور پوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.در اين پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک براي همه گفته شده و براي ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشتمحتواب برخی از اسلايد ها : محتواي اسلايد 3 : به نظر شما ضرورت اين دوره چیست؟ضرورت هاي نو آموزش هاي نو را ايجاب کرده است شناخت از مكاتبات اداری توسعه اداری در عصر اطلاعات وارتباطات ايجاب می کند نگارش هاي اداری به سادگی و بدون اتلاف وقت خواننده پیام رسانی کند و از آنچه باعث کاهش توجه مخاطب به اصل موضوع است، بپرهیزدارتقاء سطح مهارت هاي شغلیمحتواي اسلايد 4 : عصر اطلاعات و ارتباطاتمقدمه اول: هر

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق نقش شرکت هاي سهامی زراعی در توسعه روستايی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر


درجامعه سنتی ايران که قرن ها کشاورزی ، اعم از زراعت و دامداری اصلی ترین پايه اقتصاد کشور و  عمده ترین منبع تامین معاش اکثریت مردم بوده است همیشه موضوع زمین و شیوه بهره برداری از اساسی ترین مسايل روز بشمار رفته است . و براي رفع اين معضل نظامهاي بهره برداری متفاوتی شكل گرفته است . پس از مرحله سوم اصلاحات ارضی دولت تصمیم گرفت به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانه كشاورزان و امكانات همه جانبه براي به كار بردن ماشین آلات كشاورزی در امر تولید محصول هاي كشاورزی و آشنايی زارعین با اصول و شیوه هاي جدید و جلوگیری از خرد شدن اراضی و افزايش سطح زیر كشت ، شركت هاي سهامی زراعی را تشكیل دهد . بدین ترتیب از سال 1347 تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی در مناطق مختلف کشور صورت گرفت . اولین ش

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق نقش هنرستانهاي کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم


اين پژوهش به منظور بررسي نقش و تاثیر گذاری آموزشهاي رسمي وغیر رسمي توسط هنرستان هاي  کشاورزی برروی توسعه کشاورزی ناحیه رباط کریم صورت گرفته است .تاشايد بتوان با تقویت نقاط قوت منطقه وبا محوریت آموزشهاي نوین از طریق هنرستان کشاورزی  به توسعه وپیشبرد کشاورزی منطقه دست یافت .دربحث کشاورزی سعی شده تا با بررسي موضوعاتی چون پراکنش محصولات کشاورزی ونقش آموزش وترویج  درتوسعه کشاورزی به شاخصهاي توسعه بپردازیم ودرخصوص هنرستان کشاورزی بايد گفت با توجه به موقعیت ممتاز آن  با داشتن نیروهاي مجرب وکارآمد وتجهیزات مدرن کشاورزی با اموزش هنرجویان وکشاورزان منطقه درقالب آموزشهاي رسمي و غیررسمي  می تواند سهم عمده اي درتوسعه کشاورزی ايفا نمايد. دراين رساله به هنرستان کشاورزی  وآموزشه

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق اقتصاد روستايی


دانلود تحقيق اقتصاد روستايیدانلود تحقيق اقتصاد روستايی  موضوع علم اقتصاد9رابطه اقتصاد و جغرافیا  12موضوعات علم اقتصاد17اقتصاد تولید کشاورزی 20بنیان اقتصادی22بنیان هاي اقتصادیاجتماعیجامعه22نظام اقتصادی24انواع نظامهاي اقتصادی25سازمان فعالیتهاي اقتصادی31عوامل توسعه اقتصادی روستا 35جمعیت36سرمايه و سرمايه‌گذاری38ابداعات40مبادلات بین‌المللی41رشد جمعیت و توسعه اقتصادی42رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا44موانع توسعه اقتصادی روستا 46دورهاي باطل فقر47نرخ ناچیز تمرکز سرمايه48موانع اجتماعی فرهنگی49تنگناههاي کشاورزی50کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر51مفاهیم و اصطلاحات پايهدر اقتصاد روستايی52                   اقتصاد روستايی 59کشاورزی و اقتصاد ملی60کشاورزی و توسعه روستايی66چالش&zwnj

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi